مکان: ساان خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: ۱۱:۰۰
تاریخ: چهارشنبه, آذر 14, 1397