مکان: ساان خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 14:00
تاریخ: شنبه, آذر 10, 1397