مکان: ساان خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 9:00
تاریخ: شنبه, آذر 3, 1397