مکان: ساان خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 15:00
تاریخ: دوشنبه, آبان 7, 1397