مکان: سالن خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 13:00
تاریخ: دوشنبه, بهمن 29, 1397