مکان: سالن خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 15:00
تاریخ: دوشنبه, اسفند 6, 1397