مکان: سالن خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 08:30
تاریخ: دوشنبه, شهريور 25, 1398