مکان: سالن خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 15:00
تاریخ: دوشنبه, مهر 15, 1398