مکان: سالن خوارزمی دانشکده علوم ریاضی
ساعت: 15:00
تاریخ: دوشنبه, آبان 13, 1398