مکان: سالن خوارزمي دانشكده علوم رياضي
ساعت: 13:30
تاریخ: چهارشنبه, آبان 22, 1398