مکان: سالن خوارزمي دانشكده علوم رياضي
ساعت: 08:30
تاریخ: يكشنبه, آذر 10, 1398