مکان: سالن خوارزمي دانشكده علوم رياضي
ساعت: 13:00
تاریخ: پنجشنبه, آذر 28, 1398