مکان: سالن خوارزمي دانشكده علوم رياضي
ساعت: 15:00
تاریخ: دوشنبه, دى 2, 1398