مکان: سالن خوارزمي دانشكده علوم رياضي
ساعت: 15:00
تاریخ: سه شنبه, دى 17, 1398