مکان: سالن خوارزمي دانشكده علوم رياضي
ساعت: 10:00
تاریخ: چهارشنبه, بهمن 2, 1398