مکان: سالن خوارزمي دانشكده علوم رياضي
ساعت: 08:30
تاریخ: چهارشنبه, بهمن 2, 1398