مکان: سالن خوارزمي دانشكده علوم رياضي
ساعت: 10:30
تاریخ: شنبه, بهمن 5, 1398