مکان: سالن خوارزمي دانشكده علوم رياضي
ساعت: 10:30
تاریخ: يكشنبه, بهمن 6, 1398