مکان: سالن خوارزمي دانشكده علوم رياضي
ساعت: 12:00
تاریخ: چهارشنبه, اسفند 14, 1398