مکان: سالن خوارزمي دانشكده علوم رياضي
ساعت: 10:00
تاریخ: شنبه, تير 14, 1399