سید محمود منجگانی
رئیس دانشکده
دانشیار
رئیس دانشکده
ریاضی، عملگرها و ماتریسها
manjgani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913619(98+)
شماره اتاق:
207 A
فرید بهرامی
معاونت آموزشی, رؤسای پیشین
دانشیار
معاونت آموزشی, رؤسای پیشین
ریاضی، آنالیز
fbahrami@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913616(98+)
شماره اتاق:
221 A
مهدی تاتاری
معاونت پژوهشی
دانشیار
معاونت پژوهشی
ریاضی کاربردی، آنالیز عددی
mtatari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913658(98+)
شماره اتاق:
226 B
بیژن طائری
سرپرست تحصیلات تکمیلی
استاد
سرپرست تحصیلات تکمیلی
ریاضی، جبرونظریه گراف
b.taeri@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913611 (98+)
شماره اتاق:
210 A
مهدی نعمتی
سرپرست فرهنگی دانشجویی
دانشیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
ریاضی، آنالیز هارمونیک
m.nemati@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913660(98+)
شماره اتاق:
213 ‌‌B