ریاضی محض
شماره اتاق
سید محمود منجگانی دانشیار ریاضی محض رئیس دانشکده 31-33913619(98+) Go to Website ریاضی، عملگرها و ماتریسها 207 A manjgani@iut.ac.ir
بیژن طائری استاد ریاضی محض سرپرست تحصیلات تکمیلی 31-33913611 (98+) Go to Website ریاضی، جبرونظریه گراف 210 A b.taeri@iut.ac.ir
ریاضی کاربردی
شماره اتاق
رضا مختاری دانشیار ریاضی کاربردی معاونت آموزشی 31-33913614(98+) Go to Website رياضي كاربردی، آناليزعددی 214 A mokhtari@iut.ac.ir
رامین جوادی استادیار ریاضی کاربردی معاونت پژوهشی 31-33913657(98+) Go to Website ریاضی، گراف و ترکیبیات 207 B rjavadi@iut.ac.ir
آمار
شماره اتاق
ریحانه ریخته‌گران استادیار آمار سرپرست فرهنگی دانشجویی 31-33913663(98+) Go to Website آمار، مدلهای با اثرات آمیخته 221 B r_rikhtehgaran@iut.ac.ir