مجتبی آقایی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، منطق ریاضی
aghaei@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913648(98+)
شماره اتاق:
232 B
مرتضی اسماعیلی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، کدگذاری، رمزنگاری
mesmaeili@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913631(98+)
شماره اتاق:
اعظم اعتماد
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، هندسه منیفیلد
ae۱۱۰mat@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913653(98+)
شماره اتاق:
۲۲۷ ‌B
غلامرضا امیدی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، ترکیبیات و گراف
romidi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913649(98+)
شماره اتاق:
231 B
محمود بهبودی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی محض، نظريه حلقه ها و جبرهاي شركت پذير
mbehbood@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913612(98+)
شماره اتاق:
212 A
فرید بهرامی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، آنالیز
fbahrami@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913616(98+)
شماره اتاق:
221 A
سعید پولادساز
رؤسای پیشین
استادیار
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
آمار، طرح و تجزیه آزمایشها
spooladsaz@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913630(98+)
شماره اتاق:
203 A
مهدی تاتاری
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی کاربردی، آنالیز عددی
mtatari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913658(98+)
شماره اتاق:
226 B
رامین جوادی
معاونت پژوهشی
استادیار
معاونت پژوهشی
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، گراف و ترکیبیات
rjavadi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913657(98+)
شماره اتاق:
207 B
محمدتقی جهاندیده
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، ریاضیات مالی
jahandid@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913633(98+)
شماره اتاق:
211 A
محسن خانی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی محض،منطق ریاضی
mohsen.khani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913674(98+)
شماره اتاق:
210 B
علی رجالی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
آمار، احتمال، فرایند تصادفی
a_rejali@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913605(98+)
شماره اتاق:
201 B
رضا رضائیان فراشاهی
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، رمزنگاری
farashahi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913607(98+)
شماره اتاق:
205 B
ریحانه ریخته‌گران
سرپرست فرهنگی دانشجویی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
زمینه های تحقیقاتی
آمار، مدلهای با اثرات آمیخته
r_rikhtehgaran@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913663(98+)
شماره اتاق:
221 B
مجید سلامت
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
نظریه احتمال و فرایندهای تصادفی، حسابان دیفرانسیل تصادفی، معادلات دیفرانسیل تصادفی و ریاضیات زیستی
msalamat@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913662(98+)
شماره اتاق:
212 B
سیما سلطانی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، آنالیز هارمونیک
simasoltani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913656(98+)
شماره اتاق:
208 B
زهرا صابری
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
آمار
z_saberi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913659(98+)
شماره اتاق:
209 B
بیژن طائری
سرپرست تحصیلات تکمیلی
استاد
سرپرست تحصیلات تکمیلی
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، جبرونظریه گراف
b.taeri@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913611 (98+)
شماره اتاق:
210 A
سید قهرمان طاهریان
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
رياضي، هندسه
taherian@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913651(98+)
شماره اتاق:
229 B
رسول عاشقی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
رياضی، دستگاههای ديناميکی
r.asheghi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913673(98+)
شماره اتاق:
222 B
بهناز عمومی
استاد
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، گراف و ترکیبیات
bomoomi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913652(98+)
شماره اتاق:
228 B
مصطفی عین اله زاده صمدی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی محض، هندسه جبری
m_einollahzadeh@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913606(98+)
شماره اتاق:
204B
مریم کلکین‌نما
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
آمار، قابلیت اعتماد
m.kelkinnama@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913615(98+)
شماره اتاق:
209 A
محمدرضا کوشش
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، توپولوژی عمومی
koushesh@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913646(98+)
شماره اتاق:
234 B
مجید گازر
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی،سیستمهای دینامیکی
mgazor@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913634(98+)
شماره اتاق:
203 B
ساره گلی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
آمار، قابليت اطمينان
s.goli@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913661(98+)
شماره اتاق:
211 B
سجاد لكزيان
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
Geometric Analysis and PDE
slakzian@iut.ac.ir
تلفن:
(+98) 311-391 3617
شماره اتاق:
213 B
صفیه محمودی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
آمار، نظريه احتمال و فرآیندهاي تصادفی
mahmoodi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913609(98+)
شماره اتاق:
234 A
رضا مختاری
معاونت آموزشی
دانشیار
معاونت آموزشی
زمینه های تحقیقاتی
رياضي كاربردی، آناليزعددی
mokhtari@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913614(98+)
شماره اتاق:
214 A
حمیدرضا مرزبان
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی کاربردی، کنترل بهینه
hmarzban@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913622(98+)
شماره اتاق:
220 A
رضا مزروعی سبدانی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، دستگاههای دینامیکی
mazrooei@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913608(98+)
شماره اتاق:
205 A
سید محمود منجگانی
رئیس دانشکده
دانشیار
رئیس دانشکده
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، عملگرها و ماتریسها
manjgani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913619(98+)
شماره اتاق:
207 A
امیر نادری
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
آمار، احتمال
amir@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913627(98+)
شماره اتاق:
208 A
رسول نصر اصفهانی
رؤسای پیشین
استاد
رؤسای پیشین
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، آنالیز هارمونیک
isfahani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913650(98+)
شماره اتاق:
230 B
مهدی نعمتی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، آنالیز هارمونیک
m.nemati@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913660(98+)
شماره اتاق:
213 ‌‌B
محمدرضا ودادی
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، جبر لی، درون ریختی
mrvedadi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913647(98+)
شماره اتاق:
233 B
امیر هاشمی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، ریاضی و کامپیوتر
amir.hashemi @cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913635(98+)
شماره اتاق:
202 B