نام مرتبه شماره‌تلفن وبسایت شخصی زمینه‌های تحقیقاتی شماره اتاق پست الکترونیک
مجتبی آقایی استادیار 31-33913648(98+) Go to Website ریاضی، منطق ریاضی 232 B aghaei@iut.ac.ir
مرتضی اسماعیلی استاد 31-33913631(98+) Go to Website ریاضی، کدگذاری، رمزنگاری 219 A mesmaeili@iut.ac.ir
اعظم اعتماد استادیار 31-33913653(98+) Go to Website ریاضی، هندسه منیفیلد ۲۲۷ ‌B ae۱۱۰mat@iut.ac.ir
غلامرضا امیدی دانشیار 31-33913649(98+) Go to Website ریاضی، ترکیبیات و گراف 231 B romidi@iut.ac.ir
محمود بهبودی دانشیار 31-33913612(98+) Go to Website ریاضی محض، نظريه حلقه ها و جبرهاي شركت پذير 212 A mbehbood@iut.ac.ir
فرید بهرامی دانشیار 31-33913616(98+) Go to Website ریاضی، آنالیز 221 A fbahrami@iut.ac.ir
سعید پولادساز استادیار 31-33913630(98+) Go to Website آمار، طرح و تجزیه آزمایشها 203 A spooladsaz@iut.ac.ir
مهدی تاتاری دانشیار 31-33913658(98+) Go to Website ریاضی کاربردی، آنالیز عددی 226 B mtatari@iut.ac.ir
رامین جوادی استادیار 31-33913657(98+) Go to Website ریاضی، گراف و ترکیبیات 207 B rjavadi@iut.ac.ir
محمدتقی جهاندیده استادیار 31-33913633(98+) Go to Website ریاضی، ریاضیات مالی 211 A jahandid@iut.ac.ir
محسن خانی استادیار 31-33913674(98+) Go to Website ریاضی محض،منطق ریاضی 210 B mohsen.khani@iut.ac.ir
علی رجالی دانشیار 31-33913605(98+) Go to Website آمار، احتمال، فرایند تصادفی 201 B a_rejali@cc.iut.ac.ir
رضا رضائیان فراشاهی دانشیار 31-33913607(98+) Go to Website ریاضی، رمزنگاری 205 B farashahi@iut.ac.ir
ریحانه ریخته‌گران استادیار 31-33913663(98+) Go to Website آمار، تحلیل داده و داده کاوی، مدلسازی آماری، آماربیزی، آمار ناپارامتری 221 B r_rikhtehgaran@iut.ac.ir
مجید سلامت استادیار 31-33913662(98+) Go to Website نظریه احتمال و فرایندهای تصادفی، حسابان دیفرانسیل تصادفی، معادلات دیفرانسیل تصادفی و ریاضیات زیستی 212 B msalamat@iut.ac.ir
سیما سلطانی استادیار 31-33913656(98+) Go to Website ریاضی، آنالیز هارمونیک 208 B simasoltani@iut.ac.ir
زهرا صابری استادیار 31-33913659(98+) Go to Website آمار 209 B z_saberi@iut.ac.ir
بیژن طائری استاد 31-33913611 (98+) Go to Website ریاضی، جبرونظریه گراف 210 A b.taeri@iut.ac.ir
سید قهرمان طاهریان دانشیار 31-33913651(98+) Go to Website رياضي، هندسه 229 B taherian@iut.ac.ir
رسول عاشقی استادیار 31-33913673(98+) Go to Website رياضی، دستگاههای ديناميکی 222 B r.asheghi@iut.ac.ir
بهناز عمومی استاد 31-33913652(98+) Go to Website ریاضی، گراف و ترکیبیات 228 B bomoomi@iut.ac.ir
مصطفی عین اله زاده صمدی استادیار 31-33913606(98+) Go to Website ریاضی محض، هندسه جبری 204B m_einollahzadeh@iut.ac.ir
مریم کلکین‌نما استادیار 31-33913615(98+) Go to Website آمار، قابلیت اعتماد 209 A m.kelkinnama@iut.ac.ir
محمدرضا کوشش دانشیار 31-33913646(98+) Go to Website ریاضی، توپولوژی عمومی 234 B koushesh@iut.ac.ir
مجید گازر دانشیار 31-33913634(98+) Go to Website ریاضی،سیستمهای دینامیکی 203 B mgazor@iut.ac.ir
ساره گلی استادیار 31-33913661(98+) Go to Website آمار، قابليت اطمينان 211 B s.goli@iut.ac.ir
حامد لروند استادیار 03133913602 Go to Website فرایندهای تصادفی، قابلیت اعتماد، شوک مدلها B 206 lorvandhamed@iut.ac.ir
سجاد لكزيان استادیار (+98) 311-391 3617 Go to Website Geometric Analysis and PDE 213 B slakzian@iut.ac.ir
صفیه محمودی استادیار 31-33913609(98+) Go to Website آمار، نظريه احتمال و فرآیندهاي تصادفی 234 A mahmoodi@iut.ac.ir
رضا مختاری دانشیار 31-33913614(98+) Go to Website رياضي كاربردی، آناليزعددی 214 A mokhtari@iut.ac.ir
حمیدرضا مرزبان دانشیار 31-33913622(98+) Go to Website ریاضی کاربردی، کنترل بهینه 220 A hmarzban@iut.ac.ir
رضا مزروعی سبدانی استادیار 31-33913608(98+) Go to Website ریاضی، دستگاههای دینامیکی 205 A mazrooei@iut.ac.ir
سید محمود منجگانی دانشیار 31-33913619(98+) Go to Website ریاضی، عملگرها و ماتریسها 207 A manjgani@iut.ac.ir
امیر نادری دانشیار 31-33913627(98+) Go to Website آمار، احتمال 208 A amir@iut.ac.ir
رسول نصر اصفهانی استاد 31-33913650(98+) Go to Website ریاضی، آنالیز هارمونیک 230 B isfahani@iut.ac.ir
مهدی نعمتی دانشیار 31-33913660(98+) Go to Website ریاضی، آنالیز هارمونیک 213 ‌‌B m.nemati@iut.ac.ir
محمدرضا ودادی دانشیار 31-33913647(98+) Go to Website ریاضی، جبر لی، درون ریختی 233 B mrvedadi@iut.ac.ir
امیر هاشمی دانشیار 31-33913635(98+) Go to Website ریاضی، ریاضی و کامپیوتر 202 B amir.hashemi @iut.ac.ir