گروه آمار یکی از گروههای علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان است که ارائه کننده دروس آمار مهندسی، آمار ریاضی، طرح و تجزیه آزمایش، فرایندهای تصادفی، رگرسیون، نمونه گیری، قابلیت اطمینان و غیره می باشد. فعالیت های این گروه شامل ارائه دروس سرویس این رشته برای کلیه دانشکده ها از ابتدای تاسیس دانشگاه، آموزش و پژوهش در  مقطع کارشناسی از سال 1368 و تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد از سال 1374 و دکتری از سال 1383) است. در حال حاضر در این گروه 90 دانشجوی کارشناسی، 37 دانشجوی ارشد و 6 دانشجوی دکتری در حال تحصیل می باشند. در این دانشکده، در مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته آمار به دو بخش اصلی تقسیم می شود:

  •  آمار ریاضی یا محض
        این بخش شامل شاخه های تخصصی نظریه احتمال، فرایندهای تصادفی، سریهای زمانی، آمار فازی و استنباط آماری است.
     
  • آمار کاربردی
    این بخش شامل طرح و تجزیه آزمایشها، مدلسازی و رگرسیون، نمونه گیری و قابلیت اطمینان می باشد.

گرچه برخی از قسمتهای هر بخش با بخش دیگر بسته به نوع پژوهش تداخل دارد.