منصور آقاسی
دانشیار
ریاضی، هندسه جبری
m.aghasi@cc.iut.ac.ir
عاطفه قربانی
دانشیار
ریاضی، جبر
a_ghorbani@cc.iut.ac.ir