مجتبی آقایی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، منطق ریاضی
aghaei@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913648(98+)
شماره اتاق: :
232 B
اعظم اعتماد
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، هندسه منیفیلد
ae۱۱۰mat@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913653(98+)
شماره اتاق: :
۲۲۷ ‌B
محمود بهبودی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی محض، نظريه حلقه ها و جبرهاي شركت پذير
mbehbood@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913612(98+)
شماره اتاق: :
212 A
فرید بهرامی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، آنالیز
fbahrami@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913616(98+)
شماره اتاق: :
221 A
محمدتقی جهاندیده
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، ریاضیات مالی
jahandid@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913633(98+)
شماره اتاق: :
211 A
محسن خانی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی محض،منطق ریاضی
mohsen.khani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913674(98+)
شماره اتاق: :
210 B
سیما سلطانی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، آنالیز هارمونیک
simasoltani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913656(98+)
شماره اتاق: :
208 B
بیژن طائری
سرپرست تحصیلات تکمیلی
استاد
سرپرست تحصیلات تکمیلی
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، جبرونظریه گراف
b.taeri@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913611 (98+)
شماره اتاق: :
210 A
سید قهرمان طاهریان
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
رياضي، هندسه
taherian@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913651(98+)
شماره اتاق: :
229 B
مصطفی عین اله زاده صمدی
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی محض، هندسه جبری
m_einollahzadeh@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913606(98+)
شماره اتاق: :
204B
محمدرضا کوشش
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، توپولوژی عمومی
koushesh@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913646(98+)
شماره اتاق: :
234 B
سجاد لكزيان
استادیار
زمینه های تحقیقاتی
Geometric Analysis and PDE
slakzian@iut.ac.ir
تلفن:
(+98) 311-391 3617
شماره اتاق: :
213 B
سید محمود منجگانی
رئیس دانشکده
دانشیار
رئیس دانشکده
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، عملگرها و ماتریسها
manjgani@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913619(98+)
شماره اتاق: :
207 A
مهدی نعمتی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، آنالیز هارمونیک
m.nemati@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913660(98+)
شماره اتاق: :
213 ‌‌B
محمدرضا ودادی
مدیرگروه
دانشیار
مدیرگروه
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، جبر لی، درون ریختی
mrvedadi@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913647(98+)
شماره اتاق: :
233 B
امیر هاشمی
دانشیار
زمینه های تحقیقاتی
ریاضی، ریاضی و کامپیوتر
amir.hashemi @cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913635(98+)
شماره اتاق: :
202 B