فرید
بهرامی
معاونت آموزشی, رؤسای پیشین
از سال 81 تا 82
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: ریاضی، آنالیز
تلفن: 31-33913616(98+)
شماره اتاق: 221 A
fbahrami@cc.iut.ac.ir