بیژن
طائری
سرپرست تحصیلات تکمیلی
مرتبه علمی: استاد
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: ریاضی، جبرونظریه گراف
تلفن: 31-33913611 (98+)
شماره اتاق: 210 A
b.taeri@cc.iut.ac.ir