مهدی
نعمتی
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: ریاضی، آنالیز هارمونیک
تلفن: 31-33913660(98+)
شماره اتاق: 213 ‌‌B
m.nemati@iut.ac.ir