مهدی
تاتاری
معاونت پژوهشی
مرتبه علمی: دانشیار
زمینه های تحقیقاتی یا توضیحات بیشتر در مورد فرد: ریاضی کاربردی، آنالیز عددی
تلفن: 31-33913658(98+)
شماره اتاق: 226 B
mtatari@cc.iut.ac.ir