به اطلاع مي رساند، با پيگيري مركز فناوري اطلاعات و با توجه به ساز و كارهاي جديد مالي دانشگاه، درگاههاي بانكي مربوط به تربيت بدني و كتابخانه مركزي در سامانه كيف پول راه اندازي شده است. توجه داشته باشيد كه واريزهاي بانكي در حال حاضر صرفا براي استفاده از استخر و كتابخانه مركزي مقدور و از درگاههاي متفاوت انجام مي گيرد. خاطر نشان مي سازد كه شارژ حساب جهت استفاده از امكانات سلف، كماكان از طريق سامانه تغذيه امكان پذير مي باشد