همکار ارجمند

جناب آقای دکتر رجالی

انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان استاد برتر در زمینه آمار توسط مرکز آمار ایران را به شما تبریک عرض می نمائیم.

دانشکده علوم ریاضی

لینک خبر