سعید پولادساز رسول نصر اصفهانی سید محمود طاهری حمیدرضا ظهوری زنگنه احمد حقانی علی زینل همدانی
استادیار استاد دانشیار استاد استاد
آمار ریاضی محض آمار ریاضی کاربردی
Go to Website Go to Website Go to Website
آمار، طرح و تجزیه آزمایشها ریاضی، آنالیز هارمونیک آمار، استنباط آماری ریاضی،سیستمهای دینامیکی ریاضی، جبر
spooladsaz@iut.ac.ir isfahani@iut.ac.ir taheri@iut.ac.ir hamidz@cc.iut.ac.ir ahagh@iut.ac.ir
از سال 89 تا 92 از سال 88 تا 89 از سال 85 تا 88 از سال 77 تا 80 و 82 تا 85 و 92 تا 95 از سال 67 تا 71 و 80 تا 81 از سال 66 تا 67 و 71 تا 77