سعید پولادساز
از سال 89 تا 92
استادیار
از سال 89 تا 92
آمار، طرح و تجزیه آزمایشها
spooladsaz@iut.ac.ir
تلفن:
31-33913630(98+)
رسول نصر اصفهانی
از سال 88 تا 89
استاد
از سال 88 تا 89
ریاضی، آنالیز هارمونیک
isfahani@iut.ac.ir
تلفن:
31-33913650(98+)
سید محمود طاهری
از سال 85 تا 88
دانشیار
از سال 85 تا 88
آمار، استنباط آماری
taheri@iut.ac.ir
تلفن:
حمیدرضا ظهوری زنگنه
از سال 77 تا 80 و 82 تا 85 و 92 تا 95
استاد
از سال 77 تا 80 و 82 تا 85 و 92 تا 95
ریاضی،سیستمهای دینامیکی
hamidz@cc.iut.ac.ir
تلفن:
31-33913628(98+)
احمد حقانی
از سال 67 تا 71 و 80 تا 81
استاد
از سال 67 تا 71 و 80 تا 81
ریاضی، جبر
ahagh@iut.ac.ir
تلفن:
علی زینل همدانی
از سال 66 تا 67 و 71 تا 77
از سال 66 تا 67 و 71 تا 77
تلفن: