برنامه‌ی دروس پیشنهادی دانشکده برای دانشجویان ورودی ۹۸ به بعد دستخوش تغییرات مثبتی شده است. درسهای جدیدی جایگزین درسهای قبلی شده‌اند و بسیاری درسها، دوباره ۴ واحدی شده‌اند. برای آشنائی با محتوای درسهای دانشکده، این پیـــوند را مطالعه کنید.

برنامه‌ی پیشنهادی برای دانشجویان رشته‌ی ریاضیات و کاربردها

برنامه‌ی پیشنهادی برای دانشجویان رشته‌ی آمار

برنامه‌ی ویژه‌ی دانشجویان دورشته‌ای