تا پیش از ورودی‌های ۹۸، درسها عموماً سه‌واحدی بودند. درسهای دانشکده برای دانشجویان ورودی‌ ۹۷ به قبل، مطابق زیر است.

دروس دوره کارشناسی آمار و کاربردها

دروس دوره کارشناسی ریاضیات و کاربردها 

این درسها مطابق جداول زمان‌بندی زیر به دانشجویان ارائه می‌شوند:

برنامه زمانبندی کارشناسی آمار و کاربردها

برنامه زمانبندی کارشناسی ریاضیات و کاربردها

همچنین در نمودارهای زیر، چگونگی پیش‌نیازی و هم‌نیازی درسها مشخص شده است:

فلوچارت دروس رشته آمار و کاربردها

فلوچارت دروس رشته ریاضیات و کاربردها