اساتید راهنمای نودانشجویان ورودی ۹۹،  آقای دکتر خانی و خانم دکتر سلطانی برای ورودی‌های رشتهٔ ریاضیات و کاربردها، و آقای دکتر سلامت و خانم دکتر گلی برای ورودی‌های رشته‌ٔ آمار هستند.  هر کدام از اساتید یادشده، با همکاری دو یا سه  دانشجو، موسوم به  همیار  آموزشی، و تحت نظر ستاد طرح هدا، به راهنمائی دانشجویان گروه خود مشغول خواهند شد.   برنامه‌های اساتید یادشده در همین قسمت سایت دانشکده قرار خواهد گرفت. 

ساعات مشاوره‌ی دکتر خانی از ۱۱ تا ۱۲ روزهای شنبه (مطابق توضیح زیر) خواهد بود و همیاران مربوط به گروه ایشان آقایان سید صادق میری و آرش محمد حسینی و خانم زهرا مختاری خواهند بود. 

برنامه‌ی کامل دکتر خانی برای مشاوره‌ی نودانشجویان:

یک هفته در میان (با شروع از شنبه‌ی پیش رو) جلسه‌‌ی گفتگو  (عمومی)
یک هفته در میان (با شروع از شنبه‌ی بعد از آن) آمادگی برای مکالمه‌ی خصوصی و مشاوره‌ی ‌آنها

هر دو مورد بالا در روز شنبه ساعت ۱۱ تا ۱۲ خواهد بود (به صورت یک هفته در میان)
 

 

 

ساعات مشاوره‌ی دکتر سلامت از ۱۵  تا ۱۶ روزهای دوشنبه خواهد بود و همیاران مربوط به گروه ایشان آقایان احساس سلمانی و پویا علی‌نیان خواهند بود. 

ساعات مشاوره‌ی دکتر گلی از  ۱۱.۳۰ تا ۱۳.۳۰ روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خواهد بود و همیاران مربوط به گروه ایشان خانمها نجمه جباری، یگانه محسنی  و زهرا مجیری خواهند بود.

ساعات مشاوره‌ی دکتر سلطانی به زودی اعلام خواهد شد و همیاران مربوط به گروه ایشان  خانم‌ها فاطمه زهرا عسکری،‌نازنین گوهری مهر و فاطمه کریمیان خواهند بود. 

اطلاعیه‌ها.

۱) برنامه‌های مختلف اساتید و  زمان‌بندی آنها در اینجا قرار خواهد گرفت.

 

  آشنائی با سامانهٔ‌ گلستان و قوانین آموزشی ( تاریخ بارگذاری: ۲۶ مهر ۹۹)

آشنائی با قوانین آموزشی، و نیز آشنائی با سامانهٔ گلستان برای نودانشجویان ضروری است. در دو فیلم زیر، با قوانین مهم آموزشی و نیز با نحوهٔ‌ کاربری سامانهٔ‌ گلستان آشنا می‌شوید:

آشنایی با قوانین آموزشی

آشنایی با سامانهٔ‌ گلستان