فرید بهرامی
هیات علمی
دانشیار
31-33913616(98+)
منوچهر میرزایی
کارمند
983133913629+
کارشناس آموزشی
مهدی حجارزاده
کارمند
983133913618+
کارشناس آموزشی