مهدی تاتاری
هیات علمی
دانشیار
معاونت پژوهشی
31-33913658(98+)