ریحانه ریخته‌گران
هیات علمی
استادیار
سرپرست فرهنگی دانشجویی
31-33913663(98+)