زهرا اصلانی مسئول دفتر دانشکده 983133912600+
مهدی حجارزاده کارشناس آموزشی 983133913618+ hajjar@of.iut.ac.ir
مهرانگیز رضائی کارشناس تحصیلات تکمیلی 983133913626+ rezaei@math.iut.ac.ir
حسنعلی زراعتکار دهنوی کارشناس فناوری اطلاعات 983133913613+ ecezeraat@of.iut.ac.ir
علیرضا شمس خدمات
سید رضا موسوی پشتيباني
منوچهر میرزایی کارشناس آموزشی 983133913629+ mirzaei@of.iut.ac.ir