رفتن به محتوای اصلی
x

احتمال و فرایندهای تصادفی

مجید سلامت (آنالیز تصادفی، معادلات دیفرانسیل تصادفی، سیستم دینامیکی تصادفی، ریاضیات زیستی و نظریه احتمال)

صفیه محمودی (فرایندهای تصادفی پایدار، آنالیز سریهای زمانی، آنالیز ماتریسی در مدلبندی تصادفی، فرایندهای تصادفی مارکف)

تحت نظارت وف ایرانی