رفتن به محتوای اصلی
x

همایش دانش آموزی
معرفی
اعضا
ریحانه ریخته‌گران

آمار
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
31-33913663(98+)
221 B
صفحه شخصی
آمار، مدلهای با اثرات آمیخته
r_rikhtehgaran@iut.ac.ir
اطلاعیه ها
اخبار
شبکه های اجتماعی

تحت نظارت وف ایرانی