رفتن به محتوای اصلی
x

هیات رئیسه
سید محمود منجگانی

ریاضی محض
رئیس دانشکده, هیات علمی, دانشیار
31-33913619(98+)
شماره اتاق : 221 A
رضا مختاری

ریاضی کاربردی
معاون آموزشی, هیات علمی, استاد
31-33913614(98+)
شماره اتاق : 214 A
رامین جوادی

ریاضی کاربردی
معاون پژوهشی, هیات علمی, دانشیار
31-33913657(98+)
شماره اتاق : 224 B
اعظم اعتماد

ریاضی محض
سرپرست تحصیلات تکمیلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
33913653(98+)
شماره اتاق : ۲۲۷ ‌B
ساره گلی

آمار
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
31-33913661(98+)
شماره اتاق : 211 B
هیات علمی
مجتبی آقایی

ریاضی محض
هیات علمی, استادیار
31-33913648(98+)
شماره اتاق : 232 B
مرتضی اسماعیلی

ریاضی کاربردی
هیات علمی, استاد
31-33913631(98+)
شماره اتاق : 219 A
اعظم اعتماد

ریاضی محض
سرپرست تحصیلات تکمیلی, مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
33913653(98+)
شماره اتاق : ۲۲۷ ‌B
غلامرضا امیدی

ریاضی کاربردی
هیات علمی, دانشیار
31-33913649(98+)
شماره اتاق : 231 B
محمود بهبودی

ریاضی محض
هیات علمی, استاد
31-33913612(98+)
شماره اتاق : 212 A
سعید پولادساز
از سال 89 تا 92
آمار
هیات علمی, رؤسای پیشین, استادیار
31-33913630(98+)
شماره اتاق : 203 A
مهدی تاتاری

ریاضی کاربردی
هیات علمی, دانشیار
31-33913658(98+)
شماره اتاق : 226 B
رامین جوادی

ریاضی کاربردی
معاون پژوهشی, هیات علمی, دانشیار
31-33913657(98+)
شماره اتاق : 224 B
محسن خانی

ریاضی محض
هیات علمی, استادیار
31-33913674(98+)
شماره اتاق : 210 B
علی رجالی

آمار
هیات علمی, دانشیار
31-33913605(98+)
شماره اتاق : 201 B
رضا رضائیان فراشاهی

ریاضی کاربردی
هیات علمی, دانشیار
31-33913607(98+)
شماره اتاق : 205 B
ریحانه ریخته‌گران

آمار
هیات علمی, دانشیار
31-33913663(98+)
شماره اتاق : 221 B
مجید سلامت

آمار
هیات علمی, استادیار
31-33913662(98+)
شماره اتاق : 212 B
سیما سلطانی

ریاضی محض
هیات علمی, استادیار
31-33913656(98+)
شماره اتاق : 208 B
زهرا صابری

آمار
هیات علمی, استادیار
31-33913659(98+)
شماره اتاق : 209 B
بیژن طائری

ریاضی محض
هیات علمی, استاد
31-33913611 (98+)
شماره اتاق : 225 B
سید قهرمان طاهریان

ریاضی محض
هیات علمی, دانشیار
31-33913651(98+)
شماره اتاق : 229 B
رسول عاشقی

ریاضی کاربردی
هیات علمی, استادیار
31-33913673(98+)
شماره اتاق : 222 B
بهناز عمومی

ریاضی کاربردی
هیات علمی, استاد
31-33913652(98+)
شماره اتاق : 228 B
مصطفی عین اله زاده صمدی

ریاضی محض
هیات علمی, استادیار
31-33913606(98+)
شماره اتاق : B 204
مریم کلکین‌نما

آمار
هیات علمی, استادیار
31-33913615(98+)
شماره اتاق : 209 A
محمدرضا کوشش

ریاضی محض
هیات علمی, دانشیار
31-33913646(98+)
شماره اتاق : 234 B
مجید گازر

ریاضی کاربردی
هیات علمی, دانشیار
31-33913634(98+)
شماره اتاق : 203 B
ساره گلی

آمار
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
31-33913661(98+)
شماره اتاق : 211 B
حامد لروند

آمار
هیات علمی, استادیار
31-33913602(98+)
شماره اتاق : B 206
سجاد لكزيان

ریاضی محض
هیات علمی, استادیار
31-33913617(98+)
شماره اتاق : 213 B
صفیه محمودی

آمار
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
31-33913609(98+)
شماره اتاق : 234 A
رضا مختاری

ریاضی کاربردی
معاون آموزشی, هیات علمی, استاد
31-33913614(98+)
شماره اتاق : 214 A
حمیدرضا مرزبان

ریاضی کاربردی
هیات علمی, دانشیار
31-33913622(98+)
شماره اتاق : 220 A
رضا مزروعی سبدانی

ریاضی کاربردی
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
31-33913608(98+)
شماره اتاق : 205 A
مرتضی ملک نیا

ریاضی کاربردی
هیات علمی, استادیار
31-33913633(98+)
شماره اتاق : 211A
سید محمود منجگانی

ریاضی محض
رئیس دانشکده, هیات علمی, دانشیار
31-33913619(98+)
شماره اتاق : 221 A
رسول نصر اصفهانی
از سال 88 تا 89
ریاضی محض
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
31-33913650(98+)
شماره اتاق : 230 B
مهدی نعمتی

ریاضی محض
هیات علمی, دانشیار
31-33913660(98+)
شماره اتاق : 213 ‌‌B
محمدرضا ودادی

ریاضی محض
هیات علمی, دانشیار
31-33913647(98+)
شماره اتاق : 233 B
امیر هاشمی

ریاضی محض
هیات علمی, دانشیار
31-33913635(98+)
شماره اتاق : 202 B
کارشناسان
فاطمه .گلناری
کارشناس ارشد حسابداری

کارمند
مسوول دفتر دانشکده
,
31-33912600 (98+)
,
31-33912601 (98+)
مهدی حجارزاده


کارمند, کارشناس آموزشی
31-33913618 (98+)
طاهره رحیم پور
کارشناس ارشد کامپیوتر

کارمند
کارشناس مسوول سرورهای پردازش موازی و مسوول وب سایت
,
03133913623
مهرانگیز رضائی


کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
31-33913626 (98+)
حسنعلی زراعتکار دهنوی


کارمند, کارشناس فناوری اطلاعات
31-33911077 (98+)
سعادت شامحمدی


کارمند
علیرضا شمس


کارمند
سید رضا موسوی
کارپرداز

کارمند
03133913655
منوچهر میرزایی
امور عمومی

کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
31-33913629 (98+)
اساتید بازنشسته
امیر نادری

آمار
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
31-33913627(98+)
شماره اتاق : 208 A
منصور آقاسی

ریاضی محض
موقعیت, بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
فرید بهرامی

ریاضی محض
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
31-33913616(98+)
شماره اتاق : 221 A
محمدتقی جهاندیده

ریاضی محض
بازنشسته, هیات علمی, استادیار
31-33913633(98+)
شماره اتاق : 211 A
حمیدرضا ظهوری زنگنه
از سال 77 تا 80 و 82 تا 85 و 92 تا 95
ریاضی محض
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
حسین خبازیان


بازنشسته, هیات علمی, استادیار
محمود بینا مطلق


بازنشسته, هیات علمی
احمد حقانی
از سال 67 تا 71 و 80 تا 81

رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
فروزان خردپژوه


بازنشسته, هیات علمی
فروغ الزمان ریسمانچیان


بازنشسته, هیات علمی
عاطفه قربانی


بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
محمد مشکوری


بازنشسته, هیات علمی
مسلم نیکفر


بازنشسته, هیات علمی
قدسیه وکیلی


بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
روسای پیشین
حمیدرضا ظهوری زنگنه
از سال 77 تا 80 و 82 تا 85 و 92 تا 95
ریاضی محض
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
سعید پولادساز
از سال 89 تا 92
آمار
هیات علمی, رؤسای پیشین, استادیار
31-33913630(98+)
شماره اتاق : 203 A
رسول نصر اصفهانی
از سال 88 تا 89
ریاضی محض
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
31-33913650(98+)
شماره اتاق : 230 B
سید محمود طاهری
از سال 85 تا 88

رؤسای پیشین, دانشیار
احمد حقانی
از سال 67 تا 71 و 80 تا 81

رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
علی زینل همدانی
از سال 66 تا 67 و 71 تا 77

رؤسای پیشین

تحت نظارت وف ایرانی