رفتن به محتوای اصلی
x

استنباط آماری

سعید پولادساز (طرح آزمایش‌ها، روشهای الگوریتمی، استنباط آماری، نظریه تصمیم)

زهرا صابری (استنباط آماری، استنباط بیز پارامتری، استنباط بیز ناپارامتری، استنباط بیزی در آمار کاربردی)

تحت نظارت وف ایرانی