رفتن به محتوای اصلی
x

تمدید مهلت دفاع دانشجويان كارشناسی ارشد

 مصوبه شورای تحصيلات تكميلی دانشگاه مورخ ۱/۲/۱۴۰۰:

پيرو مصوبه  قبلی اين شورا  مهلت دفاع از پايان‌نامه دانشجويان كارشناسی ارشدی كه ترم ۹۹-۲ نيمسال ششم ايشان محسوب می‌شود تا پايان تابستان ۱۴۰۰ تمدید شده بود (جهت فارغ‌التحصيلی در ترم ۹۹-۱).

به علت شرايط حاد كرونايی حاكم در اين ترم و ترمهای قبل، اين فرصت بدون هيچ محدوديتی در اختيار تمام اين دانشجويان قرار می‌گيرد.

تحت نظارت وف ایرانی