رفتن به محتوای اصلی
x

حکایت فیل در تاریکی و ارتباط آن با مسألهٔ افکنش در هندسه، دکتر هاشمی

حکایت فیل در تاریکی و ارتباط آن با مسألهٔ افکنش در هندسه، دکتر هاشمی

 

تحت نظارت وف ایرانی