رفتن به محتوای اصلی
x

داده کاوی

ساره گلی (احتمال کاربردی،  مدلبندی قابلیت اعتماد سیستمها،  نظریه قابلیت اعتماد، کنترل کیفیت )

حامد لروند (احتمال کاربردی، نظریه قابلیت اعتماد، مدلبندی شوک)

ریحانه ریخته گران (یادگیری آماری/ یادگیری ماشین، مدل‌‌سازی پویای داده‌ها، خوشه‌بندی پویای داده‌ها، مدل‌های گرافیکی احتمالی شامل شبکه‌های مارکف و شبکه‌های بیزی، پردازش تصویر)

زهرا صابری (استنباط آماری، استنباط بیز پارامتری، استنباط بیز ناپارامتری، استنباط بیزی در آمار کاربردی)

تحت نظارت وف ایرانی