رفتن به محتوای اصلی
x

دستگاه های دینامیکی

رسول عاشقی (دستگاه‌های دینامیکی، نظریه‌ٔ انشعاب،‌ نظریهٔ اختلال و سیکلهای حدی، نظریهٔ‌ سیستمهای کند ـ تند)

مجید گازر (سیستم های دینامیکی و نظریه کنترل انشعابات، انشعابات ، فرم های نرمال ، نظریه انفراد،‌ توپولوژی ، نظریه اندازه ، نظریه توصیفی مجموعه‌ها)

رضا مزروعی سیدانی (سيستمهاي ديناميكي پیوسته زمان و گسسته زمان، سيستمهاي ديناميكي همیلتونی، نظريه انشعاب و آشوب همراه با کاربردها)

تحت نظارت وف ایرانی