رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع كارشناسی ارشد- انتخاب متغير در خوشه بندی مدل محور با رويكرد منظم سازی

تحت نظارت وف ایرانی