رفتن به محتوای اصلی
x

سریهای زمانی، دکتر محمودی

بازگشت به صفحهٔ فیلمها

 

منبع اصلی:   جزوه تحویلی تهيه شده توسط مدرس درس

جزوه کمکی:  كتاب

Introduction to time Series and Forcasting, (2002) by Davis and Brockwell  

 

 

جلسه اول:

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/EDt5BS9AkMgqZsz

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/bWDJWYPrY7XKE5a

جلسه دوم:
https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/n3PjeftT6imiiGX

جلسه سوم:

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/QyrFtJEmnBbdsET

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/YT8PWRtw2LRDge5

جلسه چهارم:

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/ndkz65yFFsGt4DD
https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/g8sG2HNj9Kt8ANB
جلسه پنجم:

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/pbmmSjwbq4qbATg

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/x9i7CzFcSMFHGHx

جلسه ششم:

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/kWerJAyH7t7rQmB

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/qJD5B4prx3AP77m

جلسه هفتم:
https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/nfFZA5Z4kGg7wtc

جلسه هشتم
https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/Gyz9LiiMfEZxNbP

جلسه نهم
 

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/nCLN693bqrMBwSG

جلسه دهم

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/zLELaTkBtjHZk3z

جلسه یازدهم
https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/tGSoeyxj2Qjcs8Q
https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/9CoYBnoKGZ5EebC

جلسه دوازدهم
https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/tsrqNDCBFAnqqT9
 

جلسه سیزدهم:

https://iutbox.iut.ac.ir/index.php/s/aJ2zSMqGEmndA4T

تحت نظارت وف ایرانی