رفتن به محتوای اصلی
x

فراخوان سومين جشنواره پروين اعتصامی


باسلام و احترام؛
در راسـتای تجلی توانمنديها و استعدادهای ارزشمند دانشجویان دختر و با هدف شناسایی و معرفی و ارتقـاء ظرفیتهـا، اسـتعدادها و توانمنـديهای دختران دانشـجو در زمینه های فرهنگی، هنری و اجتمـاعی و بـه منظـور اثربخشــی آنـان در پیش برد اهـداف توسـعه ای کشـور در قـالب فعالیتهای فرهنگی هنری در خوابگاهها و دانشـگاهها و ایجاد بستر مناسب جهت انعکاس این نوع ظرفیـتهــا، ایـن معـاونت در نظر دارد "سومین جشـنوارة ملی پروین اعتصـامی" مختص دانشـجویان دختر را برگزار نماید. لذاضـمن اعلام فراخوان و پوستر جشـنوارة مذکور، خواهشمند است دسـتور فرمایید اطلاع رسانی مناسب از طریق وب سایت، کانال و صفحات مجازی آن دانشگاه صورت پذیرد.
لاـزم بـه ذکر اسـت متقاضـیان میتواننـد جهـت ثبـت نـام و شـرکت در این جشـنواره از روز چهارشنبه مورخ 13 تیر ماه لغایت یکشنبه 15 مهر ماه سال جاری به سامانه ir.dmsrt.parvin مراجعه نمایند.


عبدالحسین کلانتری
معاون فرهنگی و اجتماعی

تحت نظارت وف ایرانی